Oudervereniging Montessorischool Pallas Athene  

De Oudervereniging Montessorischool Pallas Athene (OV) is opgericht in 1921 en heeft als doel om extra activiteiten op school mogelijk te maken, die niet kunnen worden bekostigd uit de middelen die de school van de overheid krijgt. De OV organiseert en/of financiert deze activiteiten ten behoeve van leerlingen, docenten en ouders.

Waar de medezeggenschapsraad zich voornamelijk bezighoudt met zaken omtrent het beleid en de financiën van de school, besteedt de OV aandacht aan het bedenken, organiseren/coördineren en ondersteunen van de leuke, feestelijke, creatieve en andere niet-lesstof gerelateerde activiteiten. 

Daarmee stelt de OV zich ten doel een bijdrage te leveren aan een optimale schoolomgeving voor kinderen, ouders en leerkrachten. Ouders dragen op verschillende manieren bij en bieden de kinderen van de school daarmee extra mogelijkheden. Alle ouders van kinderen van de Pallas Athene school zijn automatisch lid van de oudervereniging. 

Wat doet de Oudervereniging:

  • De OV financiert verschillende niet-les-gebonden activiteiten

  • De OV ondersteunt en organiseert verschillende niet-les-gebonden activiteiten op school in nauwe samenwerking met het schoolbestuur en het leraren team

Voorbeelden van activiteiten waarin de OV ondersteunt in organisatie en uitvoering en/of financieel:

• onderwijsplus; het extra kunst- en cultuuronderwijs

• aanschaf van boeken & materialen voor de schoolbibliotheek

• Sportivate (sportieve sport en spel tijdens de overblijf op het veld) 

• avond4daagse

• schoolreisje van onder- en middenbouw & schoolkamp bovenbouw

• afscheidsviering van tweede en vijfde groepers & achtste groepers 

• de viering van Sinterklaas, Kerstmis en het jaarfeest

• niet-les-gebonden (nieuwe) initiatieven, zoals school-schaken, techniek & thema projecten

• thema avonden voor ouders 

• schoolplein upgrade; nieuwe speel materialen voor bij het buitenspalen

• Lustrum feest – de school bestaat 100 jaar in 2024!

• Ad-hoc ondersteuning in overleg met school

In het jaarplan staat beschreven welke activiteiten beoogd zijn in het lopende jaar en in de begroting van de oudervereniging is duidelijk aangegeven hoe de ouderbijdrage het komende jaar besteed zal worden. Deze begroting wordt in overleg met de school en de MR jaarlijks opgesteld en goedgekeurd. Vervolgens wordt deze in de algemene leden vergadering voorgelegd ter goedkeuring. 

Bestuur van de oudervereniging 

Het bestuur van de OV bestaat uit: 

  • Lies-Anne van Oord-Schreuder (VZ)   moeder van Jilles BBD, Elien MBB en Zeger OBC

  • Anne Marije Frank (secretaris) moeder van Gijs BBD

  • Joost Bakhuizen (penningmeester)  vader van Louise BBA en Josephine MBC 

  • Florens Booij (alg. bestuurslid) vader van Samuel BBA, Tobias MBD en Rivka OBD 

  • Claske Nieuwenburg (alg. bestuurslid) moeder van Femke MBC en Meike OBD 

Bestuursvergaderingen 

Om de maand vindt de bestuursvergadering plaats. Notulen van deze vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via secretarisOVPallasAthene@gmail.com

Algemene ledenvergadering

Minimaal tweemaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering (ALV) plaats waar alle ouders voor zijn uitgenodigd. In het voorjaar wordt het concept jaarplan en bijbehorende begroting van het komende jaar besproken en in het najaar de verantwoording over het afgelopen jaar.

Jaarlijkse vergaderingen

Het bestuur van de OV zal jaarlijks een bijeenkomst organiseren met alle klassenouders om elkaar te leren kennen en ideeën uit te wisselen. 

De oudervereniging van de Pallas, dat ben jij!

Jij zit natuurlijk ook vol met mooie nieuwe ideeën, of wellicht is een commissie wel iets voor jou? Natuurlijk hoef je niet te wachten op een officieel moment van een ALV om dit met iemand van het bestuur te delen. Spreek ons aan bij het schoolplein of stuur een bericht naar de OV: OVPallasinfo@gmail.com.