Aanmeldprocedure

U kunt uw kind aanmelden voor onderwijs op Pallas Athene door een  belangstellingsformulier

in te vullen en deze te mailen naar info@pallasatheneschool.nl. U ontvangt een ontvangstbevestiging en eventueel informatie over plaatsing dan wel plaatsing op een wachtlijst.

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden?

Wij adviseren uw belangstelling zo vroeg mogelijk kenbaar te maken. Broertjes en zusjes van een kind die al naar onze school gaan, worden altijd geplaatst maar moeten wel op tijd (minimaal één jaar van tevoren) worden aangemeld.

Wennen in de groep

Vlak voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het een paar keer komen wennen in de groep. Deze wenochtenden worden in overleg met de groepsleerkracht ingepland. In december, juni en juli spreken we géén wenochtenden af.

Mijn kind gaat al naar een andere school, kunnen we overstappen?

Wanneer uw kind op een andere school zit en u overweegt een overstap naar de Pallas Athene, neem dan telefonisch contact op met de school (033-4617134).

Als blijkt dat er op basis van de leerlingaantallen een plek beschikbaar is voor uw kind, plannen wij een oriëntatiegesprek in, met onze intern begeleider. Dit gesprek is bedoeld om inzicht te krijgen in de onderwijsbehoeften van uw kind en de beweegredenen en achtergronden van de voorgenomen schoolwisseling. Als er mogelijkheden zijn om uw kind te plaatsen, zal eerst contact worden opgenomen met de school waar uw kind nu naartoe gaat.