Missie en visie 

Wij staan voor innoverend eigentijds montessorionderwijs waarin de visie van Maria Montessori vertaald is naar deze tijd. 

Betekenisvol Montessorionderwijs

Voor ons betekent dit dat kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving, zodat zij zich ontplooien tot een actieve wereldburger. Wij vertrouwen in de wil en de mogelijkheid van mensen om zich te ontwikkelen en wij bieden veiligheid door betrokkenheid en rust. Dit doen wij vanuit duidelijke kaders waarbinnen kinderen veel ruimte krijgen voor eigen keuzes; vrijheid in gebondenheid.

Modern & traditioneel

Wij combineren moderne materialen en methodieken met meer traditionele materialen en werkwijzen. Zo gebruiken wij de "Taal Doen!"-kasten en de "Ik wil rekenen"-kasten. Dit Montessorimateriaal bestaat uit verschillende opdrachten die de leerling uitdaging bieden op diverse niveaus, deze materialen zijn veelal zelfcorrigerend. Voor ieder opgroeiend kind is het van belang zelf ervaringen op te doen en zelf fouten te maken.

Help mij het zelf te doen

Het eeuwenoude motto ‘Help mij het zelf te doen, leer mij het zelf te doen en laat mij het zelf doen‘ is voor ons nog steeds van kracht. Dit houdt in dat wij kinderen helpen bij hun ontwikkeling door hen een omgeving te bieden die de zelfwerkzaamheid bevordert, zodat het kind via eigen activiteit tot ontplooiing van zijn persoonlijkheid kan komen. Hiervoor gebruiken wij periode planners. De leerdoelen of kinddoelen die in deze planners staan verwijzen naar montessorimaterialen en -methoden. De voor montessorionderwijs zo typerende keuzevrijheid in gebondenheid wordt hiermee stevig ingevuld. De kinderen kunnen binnen de planner keuzes maken, hulp vragen, aangeven dat zij een doel bereikt hebben, samenwerken en nog veel meer. De gebondenheid is te vinden in het overzichtelijke aantal doelen dat genoteerd staat (oplopend naarmate leerlingen ouder worden) èn de afspraken die binnen de klas en de school gehanteerd worden.