Medezeggenschapsraad

Goede medezeggenschap draagt bij aan kwalitatief beter onderwijs en een prettig schoolklimaat. Dit sluit aan bij de behoeften van kinderen en hun ouders en is in het belang van alle betrokkenen: leerlingen, ouders en de school. De MR is het orgaan waar ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd.

De bevoegdheden van de MR staan omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De MR is bevoegd tot bespreking van alle beleidsaangelegenheden met betrekking tot de school en kan hiervoor voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directie. Een belangrijk instrument van de MR is de instemming- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigen.

Daarnaast is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met de besluiten en plannen van het bovenschools management die schooloverstijgend zijn. In ons geval is dat de stichting Monton, waarbij 11 Montessorischolen in Nederland zijn aangesloten.

Missie
De MR heeft als missie het actief en beleidsmatig meedenken; het op een positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid door middel van gevraagd en ongevraagd advies; een constructieve bijdrage leveren aan beleidsstukken en een goed geïnformeerde achterban.

Dit doen we door:
De (beleids-) voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;

 • Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de school beïnvloeden.

Als uitgangspunten hanteren we dat:

 • We een bijdrage leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven;
 • We namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school invullen;
 • We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed uitoefenen op het beleid dat op school door schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd;
 • We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie namens het bevoegd gezag beoordelen maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën komen middels gevraagd en ongevraagd advies;
 • We contacten met ouders en personeel onderhouden en openstaan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel;
 • De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn.

Samenstelling
De MR bestaat uit leden die uit en door het personeel worden gekozen en leden die worden gekozen uit en door de ouders. Gezien het beperkte aantal kandidaten zijn de afgelopen jaren geen verkiezingen geweest voor de oudergeleding van de MR. De zittingstermijn is 3 jaar. De afgevaardigde van de oudergeleding van de GMR is officieel geen lid van de MR, maar zit wel alle vergaderingen bij en heeft spreekrecht, maar geen stemrecht.

In het schooljaar 2017 – 2018 bestaat de MR uit:

Pieter Verbraeken Voorzitter, vader van Hannah (BB), Yfke en Feline (MB)
Judith Alexander Secretaris (tot eind 2017), moeder van Dirk (BB) en Nienke (MB)
Floor Wijnands Secretaris (vanaf januari 2018) moeder van Martijn (MB) en Wende (OB)
Gabor Magyar Lid, financiën, vader van Markus en Ella-Mae (BB) en Lewis (MB)
Marjolijn de Heus Vertegenwoordiging onderbouw
Anne Sleper Vertegenwoordiging middenbouw
Heleen Spronk Vertegenwoordiging bovenbouw

Afgevaardigden GMR:

Ronald van Aggelen Vader van Farah (MB) en Mik (OB)
Anne Sleper Leerkracht middenbouw

Open vergaderingen
De medezeggenschapsraad bevordert naar vermogen openheid en onderling overleg in de school. De vergaderingen van de MR kunnen door elke ouder worden bijgewoond. Graag aanmelden op mrpallasathene@nullgmail.com. De notulen van de vergadering en andere documenten (jaarverslagen etc.) zijn te vinden op een afgesloten deel van de website. Mocht je het wachtwoord niet weten, dan kun je deze opvragen op het secretariaat.

Vergaderdata 2017-2018
Maandag 18 september 2017
woensdag 15 november 2017
Woensdag 17 januari 2018
Donderdag 8 maart 2018
dinsdag 22 mei 2018
Dinsdag 19 juni 2018

Contact MR
Wil je zelf iets aandragen bij de MR het komend schooljaar of heb je vragen, neem dan contact op met een van de ouders:

 • Pieter Verbraeken
 • Judith Alexander
 • Gabor Magyar
 • Ronald van Aggelen
 • Floor Wijnands

Of neem contact op via e-mail: mrpallasathene@nullgmail.com
Je input en betrokkenheid worden zeer op prijs gesteld!