Medezeggenschapsraad

Goede medezeggenschap draagt bij aan kwalitatief beter onderwijs en een prettig schoolklimaat. Dit sluit aan bij de behoeften van kinderen en hun ouders en is in het belang van alle betrokkenen: leerlingen, ouders en de school. De MR is het orgaan waar ouders en personeel zijn vertegenwoordigd.

De bevoegdheden van de MR staan omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen http://(WMS https://infowms.nl/content/wetgeving).. De MR is bevoegd tot bespreking van alle beleidsaangelegenheden met betrekking tot de school en kan hiervoor voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de directie. Een belangrijk instrument van de MR is de instemming- en adviesbevoegdheid. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten en beslissen over zaken die hen aangaan.

Daarnaast is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met de besluiten en plannen van het bovenschools management die schooloverstijgend zijn. In ons geval is dat de stichting Monton https://monton.nl waarbij 11 Montessorischolen in Nederland zijn aangesloten.

Missie

De MR heeft als missie het actief en beleidsmatig meedenken; het op een positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid door middel van gevraagd en ongevraagd advies; een constructieve bijdrage leveren aan beleidsstukken en een goed geïnformeerde achterban.

Dit doen we door: De (beleids-) voorstellen van het bestuur/directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;

§ Actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de school beïnvloeden.

Als uitgangspunten hanteren we dat:

§ We een bijdrage leveren aan een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven;

§ We namens ouders en personeel de medezeggenschap binnen de school invullen;

§ We, als vertegenwoordiger van personeel en ouders, invloed uitoefenen op het beleid dat op school door schoolleiding, namens het bevoegd gezag wordt gevoerd;

§ We niet alleen beleidsvoorstellen van de directie namens het bevoegd gezag beoordelen maar daarnaast ook, indien nodig, zelf met ideeën komen middels gevraagd en ongevraagd advies;

§ We contacten met ouders en personeel onderhouden en open staan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel;

§ De agenda en notulen voor ouders en personeel beschikbaar zijn.

Wat hebben we in 2018-2019 gedaan?

We kijken terug op een jaar waarin we 2 nieuwe personeelsleden hebben en we aan onze professionaliteit hebben gewerkt door een cursus te volgen. De relatie met het bovenschools bestuur is verbeterd en we hebben de beschikking over transparante financiële gegevens. Helaas hebben we ook het afscheid van de directeur moeten accepteren en zijn we druk bezig geweest met de werving van een nieuwe directeur.

§ We hebben het afgelopen schooljaar inzicht gekregen in de ontwikkeling van de onderwijsopbrengsten in alle bouwen. Dit biedt goede aanknopingspunten om concreet te bespreken waar het onderwijsaanbod verbeterd kan worden. Er zijn al een aantal verbeteringen gepland (bijvoorbeeld een nieuwe spelling methode) en een aantal zaken moet nog opgepakt worden. Dit is een onderwerp dat we als MR nauwgezet zullen blijven volgen.

§ Waarschijnlijk voor de meeste ouders het meest zichtbare onderwerp: we hebben veel tijd gestoken in het goed doordenken van de opbouw van de lesdag en welke schooltijden hierbij het beste passen. Na een positief verlopen ouderavond hebben we als MR ingestemd met de gewijzigde schooltijden.

§ Als MR zijn we ook erg enthousiast over de intensievere samenwerking met de Oudervereniging. We hebben samen input gegeven voor het schoolplan (2020-2023) en onder andere aangegeven het overblijven anders te willen inrichten en meer focus op de onderwijsvisie en onderwijsopbrengsten te willen zien. Het is mooi om te zien dat de school dezelfde ambitie heeft.

§ Dit schooljaar zullen deze onderwerpen een belangrijk onderdeel van de MR agenda blijven.

Samenstelling De MR bestaat uit leden die uit en door het personeel worden gekozen en leden die worden gekozen uit en door de ouders. Gezien het beperkte aantal kandidaten zijn de afgelopen jaren geen verkiezingen geweest voor de oudergeleding van de MR. De zittingstermijn is 3 jaar. De afgevaardigde van de oudergeleding van de GMR is officieel geen lid van de MR, maar zit wel alle vergaderingen bij en heeft spreekrecht, maar geen stemrecht.

In het schooljaar 2019 – 2020 bestaat de MR uit:

Pieter Verbraeken Voorzitter, vader van Hannah, Yfke (BB) en Feline (MB)

Floor Wijnands Secretaris moeder van Martijn (BB) en Wende (MB)

Gabor Magyar Lid, financiën, vader van Ella-Mae (BB) en Lewis (MB)

Quinty Lange Vertegenwoordiging personeel

Marcella Donders Vertegenwoordiging personeel

Judit Bosch Vertegenwoordiging personeel

Afgevaardigden GMR:

Ronald van Aggelen Vader van Farah (BB) en Mik (MB)

Gery Dilling (leerkracht)

Open vergaderingen De vergaderingen van de MR kunnen door elke ouder en elk personeelslid worden bijgewoond. Graag aanmelden via mrpallasathene@nullgmail.com. De vastgestelde notulen van de vergadering en andere documenten (jaarverslagen etc.) zijn op te vragen via mrpallasathene@nullgmail.com

Daarnaast organiseren we in voorkomende gevallen een ouderavond om van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen.

Vergaderdata 2019-2020

9 september 2019

4 november 2019

20 januari 2020

9 maart 2020

20 april 2020

16 juni 2020

Contact MR Wil je zelf iets aandragen bij de MR gedurende het schooljaar of heb je vragen, spreek dan een van de ouders aan:

§ Pieter Verbraeken (voorzitter)

§ Gabor Magyar (financiële zaken)

§ Ronald van Aggelen (GMR)

§ Floor Wijnands (secretaris)

Of neem contact op via e-mail: mrpallasathene@nullgmail.com Je input en betrokkenheid worden zeer op prijs gesteld!